آرتچارت | سرزمین‌های دور ، از مجموعه‌ی ساحل از حانیه دلکرا
سرزمین‌های دور ، از مجموعه‌ی ساحل
برآورد
€1,200
1,387 دلار آمریکا
-
€1,800
2,081 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,690
1,954 دلار آمریکا
12.667%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بهشت، از مجموعه‌ی ساحل از حانیه دلکرا
بهشت، از مجموعه‌ی ساحل
برآورد
€1,200
1,387 دلار آمریکا
-
€1,800
2,081 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,560
1,803 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه‌ی انسان و حیوان) از سارا عباسیان
بدون عنوان (از مجموعه‌ی انسان و حیوان)
برآورد
£200
279 دلار آمریکا
-
£300
418 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | در خانه 7 از راشد دیاب
در خانه 7
برآورد
£200
276 دلار آمریکا
-
£300
415 دلار آمریکا
قیمت فروش
£812
1,122 دلار آمریکا
224.8%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 7 آبان 1400
آرتچارت | فیگورهایی روی آبی از جاذبیه سری
فیگورهایی روی آبی
برآورد
£2,500
3,378 دلار آمریکا
-
£3,500
4,730 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 21 آذر 1398
آرتچارت | بدون عنوان (زنی با گل‌ها) از سعاد العطار
بدون عنوان (زنی با گل‌ها)
برآورد
£3,000
3,948 دلار آمریکا
-
£5,000
6,581 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | بدون عنوان (زنی در آفتاب) از سعاد العطار
بدون عنوان (زنی در آفتاب)
برآورد
£3,000
3,948 دلار آمریکا
-
£5,000
6,581 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,188
4,195 دلار آمریکا
20.313%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | دختری زیر نور مهتاب از سعاد العطار
دختری زیر نور مهتاب
برآورد
£3,000
3,731 دلار آمریکا
-
£5,000
6,218 دلار آمریکا
قیمت فروش
£8,960
11,143 دلار آمریکا
124%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | بدون عنوان (زنی با هندوانه) از سعاد العطار
بدون عنوان (زنی با هندوانه)
برآورد
£3,000
3,948 دلار آمریکا
-
£5,000
6,581 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,845
6,377 دلار آمریکا
21.125%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401