آرتچارت | دیوارها و قفل‌ها از پرویز تناولی
دیوارها و قفل‌ها
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1392
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه ژنرال‌ها از ژازه تباتبایی
بدون عنوان از مجموعه ژنرال‌ها
برآورد
 
قیمت فروش
36%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 تیر 1397