شهره مهران

ایران | 1336
نمایشگاه ها

نقطه‌ی گریز
16 اردیبهشت - 7 مرداد 1401
فصل آخر
تهران
6 اسفند - 21 اسفند 1400
مقالات مرتبط

هنرهای تجسمی؛ زبانی که فریادش دیرپاست 26 آبان 1401
در این بزنگاه تاریخی، هنر نیز همچون تمامی عرصه‌ها با پرسش‌هایی بنیادی مواجه شده است: هنرمند در قبال مبارزات سیاسی و اجتماعی چه رسالتی دارد؟ یا، اساساً، چه نسبتی میان هنر و مبارزه برقرار است؟ وقتی مشخصاً به هنرهای تجسمی فکر می‌کنیم و امکانات و محدودیت‌های خاص این حوزه از هنرها را در نظر می‌آوریم، پرسش‌هایی از این دست شکل حادتری به خود می‌گیرد و مواضع هنرمند و نهادهای هنری و مخاطبان آ...
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 8,892 دلار آمریکا
کمینه برآورد 8,108 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 11,647 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-6.825%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها