شیرین نشاط

ایران | 1336
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,576 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,546 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,314 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+51.652%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022