عباس غریب

ایران | 1321
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 617 دلار آمریکا
کمینه برآورد 603 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 965 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-21.231%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها