• بدون عنوان 1386
  • چاپ روی بوم
  • عکاسی، چاپ
  • 220 * 140 سانتی متر
  • امضاشده “Abbas Kiarostami” به فارسی و “2008 1/1” به انگلیسی (پشت اثر)
برآورد
10,000,000,000﷼
31,250 دلار آمریکا
- 15,000,000,000﷼
46,875 دلار آمریکا
قیمت فروش
13,000,000,000﷼
40,625 دلار آمریکا
4%
توضیحات اثر

عباس کیارستمی هنرمندی توانا و عمیق است که می‌تواند از هر امر
ساده، بیانی نمادگرایانه ارایه کند. او به واسطه همنشینی خاص همین
عناصر ساده در کنار یکدیگر، فضایی را شکل می‌دهد که بیش از نیاز
دیده شدن، محتاج تفکر و تعمق درونی مخاطب است. در عکس پیش‌رو
پنجره و طبیعت بکر باغ، به عنوان دو موضوع ساده در کنار هم جای
گرفته‌اند؛ پنجره دریچه‌ای است رو به حیات و هستی، چراکه در باورهای
شرقی اصولاً طبیعت از زاویه‌ای متافیزیکی تبیین می‌شود که هستی را
در ناب‌ترین حالت خود در بردارد و مأمن امن تمامی موجودات از جمله
انسان است. مام هستی در آن، حی و حاضر است و موجودیت، در
پیوندی بی‌واسطه با آن معنا می‌شود و حضور می‌یابد. اما پنجره، سمبلی
از دست‌ساخته آدمی، بسان دیواری راه ورود به این هستی جان‌افزا را
سد میکند و با قطع ارتباط میان انسان و طبیعت، او را از هستی دور کرده
و مغموم می‌سازد. این دورافتادگی به واسطه رنگ خاکستری پنجره بیان
بصری می‌یابد که در همنشینی حاصل از سرسبزی باغ بکر، کنتراستی
افزون را شکل داده و بر تقابل عالم انسانی و حیات ازلی تأکید می‌کند.
بدین طریق دانش هنرمند در استفاده از عناصر زیبایی‌شناسانه و اصول
هنرهای تجسمی، به خدمت مفهوم‌گرایی اثر درمی‌آید و خلق تصویر را
در ترکیب‌بندی و کادربندی ساختارمند در کنار عناصر سمبلیکی ممکن
می‌سازد. در واقع کیارستمی از معدود هنرمندانی است که در آثارش
دو جنبه زیبایی‌شناسانه و مفهومی به خوبی امکان همنشینی می‌یابند و
پرداخت به یکی موجب تضعیف دیگری نمی‌شود و مفاهیم ذهنی می‌توانند
در ورای جلوه ظاهری و زیبایی‌شناختی خود به بیانگری بپردازند و ذهن
و روح مخاطب را تا مدت‌ها در عالمی میان خیال و واقعیت نگه دارند.
کاترین میه، مورخ هنر فرانسوی، درباره این دوره از عکس‌های کیارستمی
مینویسد: «او به جای اشاره به زیبایی باغ‌ها و سرزمین‌های موعود در
دوردست‌ها، از میان قاب‌بندی‌ها تخیل را به کار می‌اندازد. امری که اغلب
در آثار کیارستمی به آن برمی‌خوریم، واقعیت دوری است که به راحتی
نمی‌توان به آن رسید. بیش از شیئی که بتوان لمس کرد، به سان دیواری
است که تنها می‌توان در نزدیکی آن و در امتدادش پیش رفت
بدین ترتیب مواجهه با آثار کیارستمی مواجهه با صحنه‌ای است که نه عین
است و نه وهم؛ بلکه در تعلیق میان حضور و فقدان،کنشی هستی‌شناسانه
را طلب میکند که صرفاً به واسطه تخیل‌ورزی امکان ادراک مییابد.
 
آثار هنری مشابه

آرت چارت | بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی از عباس کیارستمی
بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
4,000,000,000﷼
29,477 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
44,215 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,200,000,000﷼
30,951 دلار آمریکا
16%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرت چارت | بدون عنوان (از مجموعه پنجره) از عباس کیارستمی
بدون عنوان (از مجموعه پنجره)
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آبان 1392
آرت چارت | بدون عنوان (از مجموعه درختان و کلاغ‌ها) از عباس کیارستمی
بدون عنوان (از مجموعه درختان و کلاغ‌ها)
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1392
سایر آثار هنری عباس کیارستمی

آرت چارت | مهتاب از مجموعه سفیدبرفی از عباس کیارستمی
مهتاب از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
 
قیمت فروش
6.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرت چارت | بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی از عباس کیارستمی
بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
4,000,000,000﷼
29,477 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
44,215 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,200,000,000﷼
30,951 دلار آمریکا
16%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرت چارت | سایه‌های درختان (از مجموع سفیدبرفی) از عباس کیارستمی
سایه‌های درختان (از مجموع سفیدبرفی)
برآورد
£1,500
1,948 دلار آمریکا
-
£2,000
2,597 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,750
2,273 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 8 آبان 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 25,125 دلار آمریکا
کمینه برآورد 14,814 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 20,688 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+37.104%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022