عباس کیارستمی

ایران | 1319 - 1395
نمایشگاه های گذشته

مجموعه‌ی زمستان پیشکسوتان ۱۴۰۰
نمایشگاه گروهی
24 دی - 5 بهمن 1400
دوست ما، کیارستمی، کجاست؟
نمایشگاه انفرادی
29 اردیبهشت - 4 مرداد 1400
ارمغان
نمایشگاه گروهی
14 بهمن - 29 فروردین 1400
ویروس مجموعه‌داری
تهران
نمایشگاه گروهی
14 شهریور - 4 مهر 1399
نمایشگاه گروهی
ورونا
نمایشگاه گروهی
12 بهمن - 12 شهریور 1399
عباس کیارستمی: زندگی همچون هنر
کالیفرنیا
نمایشگاه انفرادی
30 آذر 1398
نقاشی‌های عباس کیارستمی
تهران
نمایشگاه انفرادی
17 آبان - 6 آذر 1398
در ستایش زندگی
فارس
نمایشگاه انفرادی
15 شهریور - 17 شهریور 1397