عباس کیارستمی

ایران | 1319 - 1395
1400

1399

1398

حراج تهران - دوازدهمین دوره 27 دی
نمایشگاه نقاشی‌های عباس کیارستمی 17 آبان
1397

حراج تهران - دهمین دوره 21 دی
حراج Art du XXe siècle 1950 à nos Jours 24 مهر
نمایشگاه در ستایش زندگی 15 شهریور
حراج تهران - نهمین دوره 8 تیر
حراج Fotografia 9 خرداد
1396

حراج تهران - هشتمین دوره 22 دی
نمایشگاه چهار فصل 11 دی
حراج تهران - هفتمین دوره 16 تیر
حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه 6 اردیبهشت
1395

حراج Photo Opportunities 12 بهمن
حراج تهران - ششمین دوره 3 دی
حراج Fine Photographs 29 مهر
حراج Alchemy: Objects of Desire 2 اردیبهشت
1394

حراج Photographie 30 آبان
حراج هنر اسلامی و هندی 19 خرداد
حراج تهران - چهارمین دوره 8 خرداد
1393

حراج Cornette de Saint Cyr - پاریس - آبان 1393 7 آبان
حراج هنر اسلامی و هندی 15 مهر
حراج تهران - سومین دوره 9 خرداد
حراج Photographie 30 اردیبهشت
حراج هنر اسلامی و هندی 19 فروردین
1392

1391

حراج تهران - اولین دوره 2 خرداد
1390

حراج هنر معاصر / عرب و ایرانی 12 مهر
حراج Contemporary Art Day 7 تیر
حراج Modern and Contemporary Arab, Iranian and Turkish Art 30 فروردین
1389

1388

حراج Salle des Beaux Arts, Art Moderne & Contemporain - Part II 15 آذر
حراج هنر معاصر و مدرن بین‌الملل 9 اردیبهشت
1387

حراج Saturday @ Phillips 24 اسفند
حراج عکس‌ها 2 آذر
حراج International Modern and Contemporary Art 9 آبان
حراج Photographs 25 مهر
حراج عکس‌ها 28 اردیبهشت
حراج هنر معاصر و مدرن بین‌المللی 11 اردیبهشت
1386

حراج International Modern & Contemporary Art 9 آبان
حراج Photographs 1 تیر
1385

حراج هنر مدرن و معاصر 12 بهمن
حراج Christie's - نیویورک - اردیبهشت 1385 5 اردیبهشت