عبدالحمید پازوکی

ایران | 1334
نمایشگاه ها

واریته
تهران
30 اردیبهشت - 13 خرداد 1401
فصل آخر
تهران
6 اسفند - 21 اسفند 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 8,596 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,173 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,760 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+69.821%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها