عبدالرضا قماشچی

ایران | 1350
نمایشگاه ها

پَرسه
تهران
14 آذر - 25 آذر 1393
مرثیه
2 آذر - 27 آذر 1397
در حراج

نتایج حراج
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,474 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,234 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,481 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+52.727%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها