علی اکبر صادقی

ایران | 1316
نمایشگاه ها

دیوانه
3 تیر - 11 شهریور 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 100,542 دلار آمریکا
کمینه برآورد 60,399 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 91,599 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+26.468%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها