علی بنی صدر

ایران | 1355
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 198,480 دلار آمریکا
کمینه برآورد 108,862 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 150,951 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+62.575%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022