عُمَر ال نقدی

مصر | 1310 - 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,149 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,703 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,785 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-9.829%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها