عین الدین صادق زاده

ایران | 1344
نمایشگاه ها

گنجینه 1
تهران
31 تیر - 14 مرداد 1401
خبره نگر
تهران
13 خرداد - 18 خرداد 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 12,971 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,130 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 10,802 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+52.425%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022