آرت چارت | بدون عنوان از مونا پاد
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
51.111%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرت چارت | هرکول از قدرت الله عاقلی
هرکول
برآورد
 
قیمت فروش
76%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرت چارت | بدون عنوان از توکل اسماعیلی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
30%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 تیر 1396
آرت چارت | زن و زنگوله از ژازه تباتبایی
زن و زنگوله
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392