فرهاد مشیری

ایران | 1342
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 166,535 دلار آمریکا
کمینه برآورد 95,570 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 134,829 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+50.604%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022