فریدون آو

ایران | 1324
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 8,351 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,032 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,073 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+19.316%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022