قاسم حاجی زاده

ایران | 1326
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 25,242 دلار آمریکا
کمینه برآورد 19,345 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 27,404 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+6.528%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022