لاله خرمیان

ایران | 1353
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 965 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,193 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,737 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-82.717%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها