لوی کیالی

سوریه | 1312 - 1356
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 64,742 دلار آمریکا
کمینه برآورد 46,851 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 69,417 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+54.085%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها