مارکو گریگوریان

ایران | 1304 - 1387
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 36,156 دلار آمریکا
کمینه برآورد 18,437 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 25,960 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+51.096%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022