برآورد
$70,000 - $100,000
قیمت فروش
$315,375
271.029%
سایر آثار هنری مارکو گریگوریان

آرت چارت | گارنی از مارکو گریگوریان
گارنی
برآورد
£25,000
20,709 دلار آمریکا
-
£35,000
28,993 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 2 آذر 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 36,978 دلار آمریکا
کمینه برآورد 18,983 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 26,749 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+50.597%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرت چارت | شیاطین غُران از فرهاد مشیری
شیاطین غُران
برآورد
 
قیمت فروش
72.889%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 مهر 1394