• کوره 367592 1400
  • iron, water-based paint, watercolor, nuts and bolts
  • مجسمه
  • 154 * 40 * 20 سانتی متر
تاریخچه حضور در آرت فرها

آرت دبی 2022 - آرت دبی
18 اسفند 1400
آثار هنری مشابه

آرت چارت | شاعر و کلید از پرویز تناولی
شاعر و کلید
برآورد
 
قیمت فروش
18.2%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 فروردین 1392
آرت چارت | شاعر و درخت زندگی از پرویز تناولی
شاعر و درخت زندگی
برآورد
 
قیمت فروش
58.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1387
آرت چارت | بدون عنوان از مجموعه ژنرال‌ها از ژازه تباتبایی
بدون عنوان از مجموعه ژنرال‌ها
برآورد
2,000,000,000﷼
23,529 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
35,294 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,400,000,000﷼
40,000 دلار آمریکا
36%
تاریخ حراج
تهران - 8 تیر 1397