• کارخانه 1400
  • iron, tin, water-based paint, watercolor, paint, nuts and bolts
  • مجسمه
  • 100 * 31 * 22 سانتی متر
تاریخچه حضور در آرت فرها

آرت دبی 2022 - آرت دبی
18 اسفند 1400
سایر آثار هنری مجید بیگلری

آثار هنری مشابه

آرت چارت | ما به قهرمان دیگری نیاز نداریم از حامد رشتیان
ما به قهرمان دیگری نیاز نداریم
برآورد
 
قیمت فروش
4.167%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1390
آرت چارت | شاعر و کلید از پرویز تناولی
شاعر و کلید
برآورد
 
قیمت فروش
18.2%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 فروردین 1392
آرت چارت | Heech in green از پرویز تناولی
هیچ سبز
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 آبان 1391