• کوره 165897 1400
  • iron, water-based paint, watercolor, nuts and bolts
  • مجسمه
  • 148 * 40 * 20 سانتی متر
تاریخچه حضور در آرت فرها

آرت دبی 2022 - آرت دبی
18 اسفند 1400
آثار هنری مشابه

آرت چارت | ما به قهرمان دیگری نیاز نداریم از حامد رشتیان
ما به قهرمان دیگری نیاز نداریم
برآورد
 
قیمت فروش
4.167%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1390
آرت چارت | شاعر و کلید از پرویز تناولی
شاعر و کلید
برآورد
 
قیمت فروش
18.2%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 فروردین 1392
آرت چارت | شاعر و درخت زندگی از پرویز تناولی
شاعر و درخت زندگی
برآورد
 
قیمت فروش
58.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1387