محسن وزیری مقدم

ایران | 1303 - 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 29,956 دلار آمریکا
کمینه برآورد 20,155 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 28,667 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+39.217%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022