محمد احصایی

ایران | 1318
نمایشگاه ها

لطفی؛ تقاطع مشاهیر 2
تهران
18 شهریور - 28 شهریور 1401
آثار محمد احصائی
اصفهان
7 اسفند - 26 اسفند 1400
مقالات مرتبط

نقاشیخط در گفتگو با محمد احصائی 21 دی 1400
این مصاحبه در سال 1383 توسط حمیدرضا قلیچ‌خانی انجام پذیرفته و در شماره‌ی 71 و 72 مجله‌ی «کتاب ماه هنر» به چاپ رسیده است.
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 126,336 دلار آمریکا
کمینه برآورد 72,213 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 103,264 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+66.839%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022