آرت چارت | قو از نصرالله افجه ای
قو
برآورد
$18,000
-
$22,000
قیمت فروش
$18,000
10%
تاریخ حراج
آرت اسکوپس - 25 فروردین 1397
آرت چارت | بدون عنوان از مونا رحیم‌زاده
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
6.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1394
آرت چارت | بدون عنوان از نصرالله افجه ای
بدون عنوان
برآورد
£60,000
77,922 دلار آمریکا
-
£80,000
103,896 دلار آمریکا
قیمت فروش
£118,750
154,221 دلار آمریکا
69.643%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 1 آبان 1398
آرت چارت | بدون عنوان از رسول اکبرلو
بدون عنوان
برآورد
€3,500
3,952 دلار آمریکا
-
€4,000
4,517 دلار آمریکا
تاریخ حراج
هنر زیبای هرمیتاژ - 6 آذر 1397
آرت چارت | بدون عنوان از علی شیرازی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
40%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 بهمن 1392
آرت چارت | بدون عنوان از علی شیرازی
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 اردیبهشت 1394
آرت چارت | خانه دوست از فرزاد کهن
خانه دوست
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 اسفند 1396
آرت چارت | بدون عنوان از نصرالله افجه ای
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 31 فروردین 1394
آرت چارت | بدون عنوان از نصرالله افجه ای
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
1.852%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 15 مهر 1393