محمد المليحي

مراکش | 1315 - 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 69,044 دلار آمریکا
کمینه برآورد 32,652 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 49,582 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+63.131%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها