آرت چارت | هیچ از پرویز تناولی
هیچ
برآورد
 
قیمت فروش
4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 اردیبهشت 1394
آرت چارت | هیچ روی صندلی از پرویز تناولی
هیچ روی صندلی
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1392