• درخت عشق 1400
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 150 * 150 سانتی متر
  • امضا شده "M.SABRY" و تاریخ خورده "21" پایین چپ
    قاب‌شده
برآورد
£2,500
3,477 دلار آمریکا
- £4,000
5,563 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,475
15,957 دلار آمریکا
253.077%
سایر آثار هنری محمد صبری

آرتچارت | روستا از محمد صبری
روستا
برآورد
£6,000
7,897 دلار آمریکا
-
£8,000
10,529 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,650
10,068 دلار آمریکا
9.286%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | روستا از محمد صبری
روستا
برآورد
£2,500
3,430 دلار آمریکا
-
£4,000
5,488 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | گاو نر از محمد صبری
گاو نر
برآورد
£6,000
8,232 دلار آمریکا
-
£8,000
10,975 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,650
10,495 دلار آمریکا
9.286%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 12,174 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,535 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,022 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+90.549%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از فریدون آو
بدون عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
16,000 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
24,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,000,000,000﷼
16,000 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان از جین بوغوسیان
بدون عنوان
برآورد
€8,000
9,006 دلار آمریکا
-
€10,000
11,257 دلار آمریکا
قیمت فروش
€11,500
12,946 دلار آمریکا
27.778%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 25 آذر 1400
آرتچارت | بدون عنوان از فرخ مهدوی
بدون عنوان
برآورد
1,500,000,000﷼
6,000 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000,000,000﷼
12,000 دلار آمریکا
71.429%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400