محمود بخشی

ایران | 1355
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 22,982 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,111 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 20,682 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+51.772%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021