محمود سعید

مصر | 1276 - 1343
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 101,659 دلار آمریکا
کمینه برآورد 66,968 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 93,060 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+30.892%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022