مریم امینی

ایران | 1335
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,308 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,597 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,090 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-0.588%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها