تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

توضیحات اثر

احجام پیشرو حاصل مشاهده و عـکاسی از طبیعت بکری است که تلاش شده نمونه ای از بافت و کنتراست
رنگ ها و نور، حاصل از همنشینی عناصر طبیعی در این مجسمه ها به رخ کشیده شود. در آخر با افزودن نور،
علاوه برتاکید بر این موارد، خواسته یک معمار برای عملکرد احجام هم محقق شده است 
 
سایر آثار هنری مریم جعفری