مسعود عربشاهی

ایران | 1314 - 1398
نمایشگاه ها

دینامیزم رنگ
تهران
15 مرداد - 1 شهریور 1400
خبره نگر
تهران
13 خرداد - 18 خرداد 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 37,562 دلار آمریکا
کمینه برآورد 23,463 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 32,593 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+28.021%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022