مصطفی سرابی

ایران | 1362
نمایشگاه ها

یادآوری
تهران
29 دی - 10 بهمن 1396
فرشتگان چلچراغ
تهران
9 آذر - 20 آذر 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,941 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,225 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,744 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+285.657%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها