منصوره حسینی

ایران | 1305 - 1391
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 20,404 دلار آمریکا
کمینه برآورد 14,372 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,082 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+11.786%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022