منصور قندریز

ایران | 1314 - 1344
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 91,344 دلار آمریکا
کمینه برآورد 58,823 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 79,078 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+46.404%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022