آرتچارت | پرتره‌ی مذکر 2 از عُمَر ال نقدی
پرتره‌ی مذکر 2
برآورد
£1,000
1,372 دلار آمریکا
-
£1,500
2,058 دلار آمریکا
قیمت فروش
£485
665 دلار آمریکا
61.24%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | مشت در مشت از اردشیر محصص
مشت در مشت
برآورد
€2,000
2,122 دلار آمریکا
-
€4,000
4,245 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 28 آذر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$550
0%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 2 بهمن 1400
آرتچارت | بدون عنوان (فرم مردانه و زنانه) از اسماعیل فتاح
بدون عنوان (فرم مردانه و زنانه)
برآورد
£5,000
6,892 دلار آمریکا
-
£8,000
11,027 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
آرتچارت | خودنگاره از اردشیر محصص
خودنگاره
برآورد
£400
526 دلار آمریکا
-
£800
1,053 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,020
1,342 دلار آمریکا
70%
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399
آرتچارت | خودنگاره از اردشیر محصص
خودنگاره
برآورد
€600
731 دلار آمریکا
-
€800
975 دلار آمریکا
قیمت فروش
€780
951 دلار آمریکا
11.429%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان (غربت) از اردشیر محصص
بدون عنوان (غربت)
برآورد
£2,500
3,430 دلار آمریکا
-
£4,500
6,174 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,355
7,347 دلار آمریکا
53%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | بدون عنوان (غربت) از اردشیر محصص
بدون عنوان (غربت)
برآورد
£2,500
3,430 دلار آمریکا
-
£4,500
6,174 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,355
7,347 دلار آمریکا
53%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | بدون عنوان (غربت) از اردشیر محصص
بدون عنوان (غربت)
برآورد
£2,500
3,430 دلار آمریکا
-
£4,500
6,174 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,355
7,347 دلار آمریکا
53%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400