آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$160
1500%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 8 مرداد 1401
آرتچارت | بدون عنوان از منوچهر یکتایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
22.222%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 18 شهریور 1396
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$110
1000%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 29 مرداد 1401
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$425
4150%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 2 مهر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$300
2900%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 28 خرداد 1401
آرتچارت | سلف‌پرتره در کافه از اردشیر محصص
سلف‌پرتره در کافه
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 15 مهر 1394
آرتچارت | گاومیش از اردشیر محصص
گاومیش
برآورد
£1,000
1,408 دلار آمریکا
-
£1,500
2,113 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | زن و خدمتکار از سمیر رافی
زن و خدمتکار
برآورد
€1,800
1,889 دلار آمریکا
-
€2,000
2,099 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401
آرتچارت | زن و سگ از سمیر رافی
زن و سگ
برآورد
€1,500
1,574 دلار آمریکا
-
€2,000
2,099 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401