آرتچارت | بدون عنوان از شوقي يوسف
بدون عنوان
برآورد
€500
578 دلار آمریکا
-
€800
925 دلار آمریکا
قیمت فروش
€910
1,052 دلار آمریکا
40%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از شوقي يوسف
بدون عنوان
برآورد
€500
578 دلار آمریکا
-
€800
925 دلار آمریکا
قیمت فروش
€910
1,052 دلار آمریکا
40%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از فرخ مهدوی
بدون عنوان
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$5,000
16.667%
تاریخ حراج
South South - 5 اسفند 1399
آرتچارت | بدون عنوان از حسین چراغچی
بدون عنوان
برآورد
€100
106 دلار آمریکا
-
€200
213 دلار آمریکا
قیمت فروش
€120
128 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
نووِل اِتیود - 22 آذر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از کیوان روشن بین
بدون عنوان
برآورد
€50
53 دلار آمریکا
-
€100
106 دلار آمریکا
قیمت فروش
€60
64 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
نووِل اِتیود - 22 آذر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از مسعود میرزایی
بدون عنوان
برآورد
£800
1,116 دلار آمریکا
-
£900
1,255 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | بدون عنوان از محمد پیریایی
بدون عنوان
برآورد
£1,400
1,953 دلار آمریکا
-
£1,500
2,092 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | نمای ناصر خسرو از صور اسرافیل از مرجان نعمتی
نمای ناصر خسرو از صور اسرافیل
برآورد
£3,500
4,268 دلار آمریکا
-
£3,500
4,268 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
جادوی پارسی - 9 تیر 1401
آرتچارت | بهار ابدی از ساسان بهنام بختیار
بهار ابدی
برآورد
$6,000
-
$8,000
قیمت فروش
$12,500
78.571%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 3 فروردین 1398