منیر فرمانفرماییان

ایران | 1301 - 1398
1400

1399

1398

حراج تهران - دوازدهمین دوره 27 دی
حراج هنر معاصر و مدرن مدیترانه 1 آبان
حراج هنر قرن 20ام / خاورمیانه 30 مهر
نمایشگاه غروب، طلوع 20 مهر
حراج تهران - یازدهمین دوره 14 تیر
1397

حراج تهران - دهمین دوره 21 دی
حراج هنر معاصر و مدرن خاورمیانه 2 آبان
حراج 20th Century Art / Middle East 1 آبان
حراج تهران - نهمین دوره 8 تیر
حراج حراج قرن بیستم / خاورمیانه 4 اردیبهشت
1396

حراج تهران - هشتمین دوره 22 دی
حراج Hôtel Drouot, Salles 5 et 6, Art Moderne et Contemporain du Moyen-Orient* 15 آذر
حراج هنر معاصر و مدرن خاورمیانه 3 آبان
حراج هنر قرن 20ام / خاورمیانه 1 آبان
حراج تهران - هفتمین دوره 16 تیر
حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه 6 اردیبهشت
حراج هنر قرن بیستم/ خاورمیانه 5 اردیبهشت
1395

حراج هنر معاصر و مدرن 28 اسفند
حراج تهران - ششمین دوره 3 دی
حراج 20th Century Art: Middle East 29 مهر
حراج هنر مدرن و معاصر 27 مهر
حراج تهران - پنجمین دوره 7 خرداد
حراج Alchemy: Objects of Desire 2 اردیبهشت
حراج 20th Century Art / Middle East 1 اردیبهشت
1394

حراج Modern & Contemporary Art 26 اسفند
حراج Dubai: Modern and Contemporary Art Now and Ten 26 اسفند
نمایشگاه هندسه بی نهایت 15 دی
حراج Modern & Contemporary Art 28 مهر
حراج هنر معاصر / دوحه 1 اردیبهشت
1393

حراج هنر معاصر / دوحه 21 مهر
حراج هنر اسلامی و هندی 15 مهر
1392

نمایشگاه منیر فرمانفرمائیان: 2004-2013 28 اسفند
حراج هنر معاصر/دوحه 2 اردیبهشت
1390

حراج هنر معاصر / عرب و ایرانی 12 مهر
1389

1388

1387

حراج International Modern and Contemporary Art 9 آبان
حراج حراج روز هنر معاصر 27 مهر
حراج هنر معاصر و مدرن بین‌المللی 11 اردیبهشت
1386