تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

توضیحات اثر

هر روز زمان زیادی را صرف کشیدن و یا برداشتن دیوارهایی به دور خود می کنم. دیوارهایی که من در پس
آنها از خودم یا اطرافیانم مراقبت می کنم.
مجموعه پیش رو دیوارهایی هستند که هر کدام به نوعی از چیزی برای من مراقبت می کنند 
 
آثار هنری مشابه

آرت چارت | گروگان از بهمن دادخواه
گروگان
برآورد
1,000,000,000﷼
8,696 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
13,043 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
10,435 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
آرت چارت | گروگان از بهمن دادخواه
گروگان
برآورد
1,000,000,000﷼
8,696 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
13,043 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
10,435 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397