تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

توضیحات اثر

هر روز زمان زیادی را صرف کشیدن و یا برداشتن دیوارهایی به دور خود می کنم. دیوارهایی که من در پس
آنها از خودم یا اطرافیانم مراقبت می کنم.
مجموعه پیش رو دیوارهایی هستند که هر کدام به نوعی از چیزی برای من مراقبت می کنند 
 
آثار هنری مشابه

آرت چارت | خانواده‌ی شاعر از پرویز تناولی
خانواده‌ی شاعر
برآورد
 
قیمت فروش
25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 فروردین 1391