آرت چارت | نوزاد خوابیده از بیتا فیاضی
نوزاد خوابیده
برآورد
€600
714 دلار آمریکا
-
€800
952 دلار آمریکا
تاریخ حراج
فوو پاریس - 8 آذر 1399