میرزا آقا امامی

ایران | 1260 - 1334
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 105,597 دلار آمریکا
کمینه برآورد 105,597 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 158,395 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-20%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها