میرزا آقا امامی

ایران | 1260 - 1334
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 155,681 دلار آمریکا
کمینه برآورد 100,460 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 128,100 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+46.453%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها