میرزا عبدالمطلب (نقاش باشی)

ایران | 1245
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 48,048 دلار آمریکا
کمینه برآورد 18,018 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 24,024 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+128.571%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها