میشا شهبازیان

ایران | 1283 - 1355
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,149 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,413 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,051 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-29.926%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها