میشا شهبازیان

ایران | 1283 - 1355
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,034 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,132 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,650 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+36.205%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها