تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

توضیحات اثر

این مجموعه حکایت حیواناتی را دارد که گاه با عوامل طبیعی و گاه انسانی در معرض خطر و انقراض قرار می گیرند. در این آثار حیوانات در زمینه شطرنج قرار گرفته اند که بازگو کننده منطق و استدلال است و چاه عنصری جدا نشدنی از این مجموعه است.
سایر آثار هنری ندا چینی فروش